Aanmelding, declaratie en verantwoording


Deelname aan de module Toekomstbestendige huisartsenzorg is voor huisartsenpraktijken met een getekend contract bij Rijnmond Dokters en uitsluitend voor praktijken met Zilveren Kruis als preferente verzekeraar. Eenmaal per jaar (1 januari) kan de praktijk zich via Rijnmond Dokters aanmelden voor deelname aan de module. 

Dit jaar, anders dan vorig jaar, moeten de deelnemende praktijken elk kwartaal hun patiëntenlijst (tabblad segment 3) bij Rijnmond Dokters aanleveren. De declaratiewijze verloopt direct tussen de praktijk en Zilveren Kruis (en dus niet via Rijnmond Dokters). De prestatie Toekomstbestendige huisartsenzorg kan per kwartaal op basis van de ION worden gedeclareerd. Aan het eind van het jaar vraagt Rijnmond Dokters om een verantwoording van de eisen die gesteld zijn voor de module. De verantwoording verloopt via een online verantwoordingsformulier.

Thema A: Zorg op afstand

Het inzetten van online dienstverlening die aansluit bij de behoeften van patiënten, onder meer voortbordurend op de kansrijke initiatieven die zijn ontstaan tijdens de corona-uitbraak.

De huisartsenpraktijk:

 • Vergroot de inzet van digitale middelen voor communicatie met de patiënt, zoals de (e-)consulten en de monitoring van de patiënt;
 • Committeert zich aan de geformuleerde KPI’s in het regioplan voor deze doelstelling;
 • Krijgt hiervoor niet-patiëntgebonden tijd.

KPI’s

 • U en/ of medewerkers van de huisartsenpraktijk neemt/ nemen deel aan minimaal 2 scholingen gerelateerd aan het thema Zorg op afstand.
 • U heeft aandacht voor de digivaardigheden van alle medewerkers in de praktijk
 • U biedt patiënten de mogelijkheid om digitaal meetwaarden aan te leveren.
 • U stimuleert actief het gebruik van e-consultatie door patiënten, waarbij de groep patiënten met lage gezondheidsvaardigheden (laaggeletterd/ lage digivaardigheden) specifieke aandacht krijgt.

2022

In 2022 zal het thema Zorg op afstand gericht zijn op het effectief gebruik van digitale middelen binnen een bredere doelgroep. Naast de aandacht voor het starten of verder implementeren van eHealth toepassingen zal het onderwerp digivaardigheid van zorgverleners én patiënten een onderdeel worden van het aanbod. Het thema 'Zorg op afstand' is binnen Rijnmond Dokters vervlochten met het project OPEN en ICT in de praktijk. De ICT-Praktijkscan kan ondersteunend zijn voor deelnemers aan dit thema.

Thema B: Andere organisatie van de huisartsenzorg

Het kijken naar de mogelijkheden van het herverdelen van de taken en verantwoordelijkheden tussen professionals in de praktijk. Zodat de organisatie van de huisartsenzorg verbetert en er meer tijd ontstaat voor complexe patiënten.

De huisartsenpraktijk:

 • Kan deze extra tijd inzetten voor een specifieke zorgprofessional. Hiervoor komen behalve de doktersassistent – alle medewerkers in de huisartsenpraktijk in aanmerking, zoals physician assistent, verpleegkundig specialist, praktijkverpleegkundige en (waarnemend)huisarts;
 • Kan de gelden inzetten voor het organisatiedeel van de zorg. Voor het zorgdeel (patiëntgebonden) mogen de betreffende professionals vanaf 2022 consulten declareren (dit geldt alleen voor praktijken die gekozen hebben voor de nieuwe regeling POH-s ZK) ;
 • Committeert zich aan de geformuleerde KPI’s in het regioplan voor deze doelstelling:
  • Hieruit blijkt het beoogd resultaat van de extra inzet en het aantal uur per professional;
  • Krijgt niet-patiëntgebonden tijd (organisatietijd) voor de inzet van deze professionals.

KPI’s

 • U neemt deel aan gerelateerde scholingen, met als onderwerp ‘Efficiëntere praktijkvoering’. Aanbevolen wordt de scholing: Organiseer je praktijk: taken, doelen en tijd.
 • U stelt een projectplan op met verbeterpunten (t.o.v. huidige taken en verantwoordelijkheden).
 • Daarnaast monitort u het werkplezier van de professionals, bijvoorbeeld door het
 • Uitvoeren van de teamontwikkelingsmonitor (zoals beschikbaar bij NPA).
 • De deelnemende praktijk kan de inzet van extra uren voor HA praktijk op verschillend functie niveaus inzichtelijk maken.  

Thema C: Meer persoonsgerichte Zorg

Een holistische benadering van de patiënt en het verbeteren van het gesprek in de praktijk. Zodat de huisarts de patiënten met een brede hulpvraag kan begeleiden naar de juiste plek (incl. sociaal domein).

De huisartsenpraktijk:

 • Werkt volgens een vaststaand concept, zoals het programma PGZ, Krachtige Basiszorg of Positieve Gezondheid. Dit uit zich onder meer in de inzet van een aanjager, deelname aan trainingen en (kennis uitwisselings)bijeenkomsten en vertaling naar concrete interventies en activiteiten in de huisartsenpraktijk. Het betreft onderdelen van Krachtige Basiszorg. Het gaat hierbij niet om de pilots Krachtige Basiszorg;
 • Committeert zich aan de geformuleerde KPI’s in het regioplan voor deze doelstelling;
 • Krijgt patiëntgebonden tijd en niet-patiëntgebonden tijd voor de invoering van (onderdelen van) het concept.

KPI’s

 • Praktijk maakt gebruik van een gespreksinstrument (bijv. 4 bollen model, 4D model, Spinnenweb, Battery instituut);  
 • Het ontwikkelen van een (digitale) sociale kaart. De praktijk heeft op wijkniveau de belangrijkste stakeholders in kaart gebracht;  
 • Het monitoren van patiënt tevredenheid (bijv. m.v. enquêtes van de NPA);  
 • Huisartsen en praktijkmedewerkers volgen een (digitale) scholing (bij voorkeur op de praktijk) over de meerwaarde en uitgangspunten van persoonsgerichte zorg.

2022

In 2022 zal er op praktijkniveau ingezet worden op meer persoonsgerichte zorg. Daarnaast zullen er door het jaar heen een aantal scholingen en inspiratiesessies worden aangeboden met verschillende onderwerpen (inhoudelijk en op bedrijfsvoering). Het thema 'Meer persoonsgerichte zorg' is binnen Rijnmond Dokters onder andere verweven met het wijkmanagement, project OPEN, Persoonsgerichte Zorg, de chronische zorg, ICT in de praktijk, Krachtige basiszorg en het project ACP in de eerste lijn.


Thema D: Efficiëntere bedrijfsvoering

Het verbeteren van de efficiëntie binnen de huisartsenpraktijk, zodat de druk op de praktijk afneemt.

De huisartsenpraktijk:

 • Voert de verbeteringen uit de ICT praktijk scan door;
 • Committeert zich aan de geformuleerde KPI’s in het regioplan voor deze doelstelling;
 • Krijgt een niet-patiëntgebonden tijd voor het doorvoeren van de verbetering.

KPI’s

 • Neemt deel/ heeft kortgeleden deelgenomen aan de ICT-Praktijkscan
 • In uw praktijk wordt het digitaal afspraken maken actief gestimuleerd.
 • U neemt deel aan een scholing gerelateerd aan efficiëntere praktijkvoering (denk aan een workshop LEAN-management)

2022

In 2022 is deelname aan de ICT-Praktijkscan een verplicht onderdeel van het aanbod van thema D. De uitkomst van deze scan geeft praktijken richting in de aanpak van de verbeteringen op het gebied van ICT binnen de praktijk. De keuze voor de ICT praktijkscan in 2022 is gemaakt om in samenhang met de andere pijlers van Rijnmond Dokters in 2022 praktijken te ondersteunen.

 

ICT-praktijkscan

Met de ICT-Praktijkscan wordt in kaart gebracht of de ICT-middelen in de praktijk stabiel, veilig en toekomstbestendig zijn. Door middel van een digitale vragenlijst en een interview komt aan het licht of uw praktijk bijvoorbeeld: klaar is voor beeldbellen, over een veilige internetverbinding beschikt en voldoende beschermd is tegen digitale gijzeling. Een uitgebreid adviesrapport geeft concrete aanbevelingen om de ICT binnen uw praktijk te optimaliseren.  

U ontvangt eerst een digitale vragenlijst die ongeveer 25 minuten van uw tijd vraagt. Uw antwoorden worden bekeken door één van onze IT-specialisten, waarna zij contact met u zullen opnemen voor een verdiepend interview. Tijdens dit interview is er alle ruimte om aan te geven welke IT-gerelateerde onderwerpen voor u belangrijk zijn en wordt uw apparatuur geïnventariseerd. Dit interview duurt ongeveer 60 minuten.    

Vervolgens wordt een adviesrapport geschreven. Dit rapport brengt overzichtelijk in kaart wat al op orde is en welke verbeteringen wenselijk zijn voor in de toekomst. Het rapport is vertrouwelijk en vormt een goede basis om keuzes te maken voor een volgende stap in verdere digitalisering van uw praktijk. Lees hier meer over de ICT-Praktijkscan.