OPEN


Wat is OPEN?

Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten het wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een afschrift ervan. OPEN is een programma dat huisartsen ondersteunt bij het realiseren van online inzage. Het doel is dat uw patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens.

Het OPEN programma is een landelijk programma geïnitieerd door de LHV, NHG en InEen. Het landelijk programma maakt afspraken met ICT leveranciers om hun data via gestandaardiseerde wegen beschikbaar te stellen. Het landelijk programma ondersteunt de regionale coalities en heeft een praktijksubsidie mogelijk gemaakt voor deelnemende huisartsen.

Regionaal OPEN project

De LHV Kring Rotterdam, leden van Het Netwerk en IZER doen gezamenlijk het project OPEN voor alle huisartsen in de regio Rijnmond. Voor alle huisartsen wordt ondersteuning georganiseerd om te komen tot online inzage in de huisartsenpraktijk. Zo zijn afspraken gemaakt met leveranciers, worden scholingen georganiseerd en maken we communicatiemateriaal.

Doelstellingen OPEN

Het project OPEN Rijnmond heeft drie doelstellingen:

 • Per 1 juli 2020 biedt 95% van alle deelnemende huisartsen online inzage aan zijn patiënten
 • Op 31 december 2022 hebben we een gemiddeld gebruikerspercentage van 20% van het patiëntenportaal
 • Ook de patiënten met lage gezondheidsvaardigheden hebben toegang tot de digitale diensten van de huisartsenpraktijk

Wat wordt bedoeld met online inzage?

De online inzage is conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD:

 • E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage
 • Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
 • Afgesloten episodes met attentiewaarde
 • Behandeling
 • Profylaxe en voorzorg
 • Actuele medicatie
 • Medicatie-overgevoeligheid
 • Correspondentie
 • Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden

Wat kan online inzage opleveren?

Elektronische inzage in een medisch dossier betekent meer dan alleen een ICT-aanpassing. Het is ook van invloed op het zorgproces en uw relatie met de patiënt. Voor de patiënt betekent inzage dat hij beter geïnformeerd kan zijn over zijn gezondheid en meer mogelijkheden heeft voor zelfmanagement. De patiënt voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan daardoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. (Wetenschappelijke) artikelen over de toegevoegde waarde van online inzage vindt u op de website van OPEN.

Beter begrip

We draaien er niet omheen; de invoering zal in eerste instantie wat extra tijd en inspanning vergen. Toch blijkt online inzage uiteindelijk tot een daling van de zorgconsumptie te leiden. Het gesprek in de spreekkamer zal erdoor veranderen. Mogelijk stellen patiënten vragen over wat ze in het dossier lezen, waardoor ze het beter begrijpen. Ook kan het zijn dat u de informatie in de P-regel of bij de onderzoeksuitslagen anders formuleert, zodat de patiënt begrijpt wat het plan is. Met de online inzage en andere online diensten krijgt de patiënt kortom een beter inzicht in wat hij of zij zelf kan doen of waarbij hulp nodig is.