Ondersteuning NHG-praktijkaccreditatie


IZER is in januari 2018 een samenwerking aangegaan met de NHG Praktijk Accreditering (NPA). Het doel is om u, als huisartsenpraktijk, te ondersteunen bij uw NHG-praktijkaccreditering. IZER-medewerkers hebben een training gevolgd, zodat zij u kunnen adviseren en begeleiden tijdens het gehele accreditatietraject. Naast deze ondersteuning bieden we op rijnmonddokters.nl ook protocollen aan die u veel werk uit handen nemen. U kunt kiezen uit drie programma’s, zodat alle praktijken gebruik kunnen maken van zowel ondersteuning als korting.Kwaliteitsnormen NHG versie 3.0

Het belang van werken aan kwaliteit binnen het huisartsenteam neemt toe. Verwachtingen en tevredenheid van patiënten worden gevormd op basis van kwaliteitsnormen. Door te voldoen aan deze normen toont de huisartsenpraktijk aan goede zorg te verlenen en systematisch te werken aan verdere verbeteringen in de praktijk. De NHG-Praktijkaccreditatie is inmiddels ontwikkeld tot versie 3.0. Deze versie is gebaseerd op de vernieuwde visie van LHV, NHG en InEeen op kwaliteit. En gaat in op de kernwaarden en kerntaken die door de beroepsgroep is ontwikkeld. Ook is de auditmethode veranderd in een waarderende dialoog met de praktijk. Samen met de praktijk wordt gesproken over de keuzes die gemaakt zijn om de basis op orde te hebben.

De NHG heeft hiervoor een Werktool ontwikkeld. De zogenaamde NPA-Wegwijzer. De vragen in de Wegwijzer zijn als ondersteunend, inspirerend bedoeld en hebben zeker geen verplicht karakter.

Kwaliteitsbeleid in de huisartsenzorg

Wijzigingen in versie 3.0

• Minder verplichte documentatie.
• Geen verplichte vragenlijsten over de kwaliteitsnormen.
• Vrije keuze in methode van meten patiëntervaringen.
• De NPA-wijzer.


NPA-Wegwijzer (NPAweb)

De wegwijzer helpt bij de inventarisatie van het kwaliteitssysteem, ondersteunt bij het voldoen aan de normen, wijst de weg naar informatiebronnen en helpt bij verbetertrajecten. De NPA-Wegwijzer biedt bij alle principes, steeds vanuit dezelfde 4 onderdelen, ondersteuning en informatie: 

1. Principe en auditpunten toegelicht.
2. Wat verdient in ieder geval uw aandacht?
3. Informatiebronnen
4. Hulpmaterialen en overige informatie.

 
Audit

Tot 1 oktober 2020 worden de bekende normen van versie 2.1 getoetst. Na 1 oktober worden de nieuwe normen, versie 3.0 getoetst. Mocht uw praktijk 
zich toch hebben voorbereid op basis van versie 2.1, dan maakt de auditor tijdens de audit samen met u, en in het auditverslag de vertaalslag van versie 2.1 naar versie 3.0.  

Het nieuwe kwaliteitsdenken van NHG-praktijkaccreditatie zijn:

· De praktijk neemt zelf verantwoordelijkheid voor de geleverde kwaliteit.
· De praktijk kijkt hoe zij omgaat met risico’s in de zorgprocessen.
· De praktijk is een lerende organisatie.
· De praktijk laat met het keurmerk zien dat de basis op orde is.
· De praktijk toont aan dat zij aan de professionele standaard voldoet.

De kwaliteitsnormen zijn ingedeeld in vier domeinen, elk domein bestaat uit principes en auditpunten. Er zijn 15 principes en 33 auditpunten. Principes beschrijven het te bereiken resultaat en de auditpunten zijn de onderwerpen die tijdens de audit in ieder geval aan bod komen. De principes en de auditpunten worden per domein apart vermeld op de website.

De vier domeinen zijn:
1. Samen leren en verbeteren op orde.
2. Zorg op orde.
3. Team op orde.
4. Praktijk op orde